Brannøvelse i boligselskap

Råd og tips fra Norsk brannvernforening:

Brannøvelse i borettslag og sameier

Slik kan man planlegge og gjennomføre en brannøvelse i et boligselskap:

Norsk regelverk definerer et sameie eller borettslag som en virksomhet, og som sådan omfattes av ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” (også kalt Internkontrollforskriften). For et sameie/borettslag innebærer dette at styret har ansvaret for fellesarealene, slik som trapperom, fellesrom, kjeller og loft, mens beboerne selv har ansvaret inne i hver boenhet. Styret har også et informasjonsansvar overfor beboerne.

I forskriftens § 5 fremkommer det blant annet at sameiet/borettslaget skal kartlegge farer og problemer. Når dette er gjort skal man vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Brannfare i fellesarealene er en risiko som styret har plikt til å følge opp med nødvendig informasjon til beboerne.

Ved å gjennomføre brannøvelser med alle beboere vil styret ivareta dette på en god måte.  Da kan man få testet ut ulike rømningsveier og få gitt nyttig informasjon til beboerne.

Her følger noen gode råd og tips om hva man bør gjøre for å planlegge og gjennomføre en brannøvelse.

Planlegging:

Styret bør gå sammen og planlegge en slik øvelse i god tid forut for selve øvelsen. Man må bli enige om hva slags øvelse man ønsker å gjennomføre, og når øvelsen skal finne sted.

Evakueringsøvelse:

Den vanligste formen for brannøvelse er en evakueringsøvelse. Om en brann faktisk skulle inntreffe, er det helt klart viktigst at alle kommer seg ut i trygghet. Derfor er dette den viktigste formen for øvelse.

Fordi man aldri kan forutsi hvor en brann oppstår, er det viktig at man øver på alle tenkbare situasjoner. Det er mange eksempler på at hovedrømningsveien (som regel hovedtrappen) er umulig å bruke på grunn av eller røykutvikling. Derfor er det viktig å teste ut alle de rømningsveier som finnes. Om man øver regelmessig, f.eks. en gang i året, bør man variere øvelsene slik at man får øvd på ulike situasjoner. 

Slokkeøvelse

Man kan også ha andre former for brannøvelse, for eksempel brannvarslingsøvelse og slokkeøvelse. Det er selvfølgelig fullt mulig å arrangere flere øvelser samtidig. Når det gjelder slokkeøvelse, bør man sørge for å få faglig bistand fra firmaer som kan dette. Det lokale brannvesen kan også i noen tilfeller bistå. 

Når skal øvelsen finne sted?

Man må bli enige om når øvelsen skal gjennomføres.  Det kan være lurt å gjennomføre øvelsen på et tidspunkt hvor mange er hjemme, og før leggetid for barna.

Møtested

Et viktig punkt når det gjelder evakuering, er å avtale et samlingssted ute. Et slikt sted bør være lett tilgjengelig for alle, og i trygg avstand fra eventuelle brennbare bygninger. Hensikten er å ha oversikt over hvem som er ute, og i en reell sitasjon; hvem som ikke har kommet seg ut. Om borettslaget er stort og uoversiktlig kan det være hensiktsmessig med flere samlingssteder. Det er også lurt å ha oppdaterte beboerlister lett tilgjengelig, slik at man har oversikten over hvem som har kommet seg ut, og om det er noen som har behov for hjelp til evakuering.

Tips:

  • Det kan være en idé å lage en egen mappe for brannvern i borettslaget, slik at man har en løpende dokumentasjon på hva som er gjort. Dette er en fordel for alle, også kommende styremedlemmer. Ved å gjennomføre årlige øvelser vil man opparbeide rutiner, holdninger og kunnskap som kanskje kan bidra til å redde liv om det virkelig skulle oppstå en dramatisk situasjon.
  • Etter at øvelsen er gjennomført bør styret gjøre en evaluering og oppsummering av øvelsen. Hvor lang tid tok det før alle var ute? Ble det avdekket forhold som må utbedres? Var alle rømningsveier i bruk? Ble dører og vinduer lukket? Det er bare positivt om man lar beboerne selv få mulighet til å komme med synspunkter. De beste øvelsene er de som engasjerer.
  • Hvem trenger hjelp ved en evakuering? Det er ikke alltid like lett for et styre å ha oversikt over dette. Vi har derfor i forslaget til ”Varsel om brannøvelse” som følger sist i dette dokumentet, lagt opp til at den enkelte beboer selv bør informere styret om dette.
  • Det kan være en idé å planlegge en slik øvelse i forbindelse med en dugnad, for eksempel som en start eller avslutning av dugnaden. Da er det allerede en viss fokus fra beboerne om at det skal skje noe felles.
  • Det lokale brannvesen er ofte positiv til å bistå i forbindelse med slike øvelser. Ta gjerne kontakt med ditt lokale brannvesen for å høre om dette.

Les mer her.