Internkontroll

Forskrift om systematisk helse- miljø -og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) fra 01.01.97.
stiller krav til gjennomføring av tiltak som skal fremme forbedringsarbeid innen:

  • Arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
  • Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall i borettslag og boligsameier, er de tre stikkord som vi mener det er viktig å sette fokus på. Brannvern, el.sikkerhet og vedlikehold er områder som kan knyttes sammen til ett, men vi velger å si litt om hvert enkelt.

Brannvern

En stor del av dødsbrannene i Oslo har forekommet i de gamle murgårdene med etasjeskillere i tre. Derfor hadde Oslo Brann-og redningsetat et prosjekt med formål å bedre personsikkerheten ved brann i disse bygningene En rapport som finnes på www.bre.oslo.kommune.no er en del av forarbeidet til prosjektet "Brannsikker bygård". Prosjektet strakk seg fram til årsskiftet 2003/2004. I denne perioden var målet for Brann- og redningsetaten å besøke Oslos 2862 registrerte murgårder for å vurdere brannsikkerheten. Statistikker viser at gamle murgårder i Oslo er et stort brannproblem, særlig med tanke på personsikkerhet. Ved evaluering av tidligere branner, har det fremkommet at trapperom ofte er for dårlig sikret mot eksponering av røyk og brann, og at dette har en nær sammenheng med hvilke konsekvenser branner får. Vi anbefaler at ovenfor nevnte rapport leses.

El-sikkerhet

Nyere undersøkelser viser at rundt 50 % av bygningsbrannene og-branntilløpene i Norge har elektrisk årsak. Produkt- og Elektrisitetstilsynet er den sentrale myndighet som forvalter områdene el.sikkerhet og sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester www.prodel.no. Borettslag og boligsameie er organisert slik at det er naturlig å skille mellom privat område og fellesareal. Dette innebærer at: 1) I borettslag og boligsameie har styret plikt til å arbeide systematisk med helse, miljø og trygghet på fellesareal. 2) i forhold til hver enkelt husstand har styret plikt til å gjøre andelseier/sameier oppmerksom på det ansvaret som denne har etter lov og forskrift. Dette betyr at en andelseier/sameier i et borettslag/sameie har det samme ansvaret for det elektriske anlegget inne i leiligheten som en eier av en enebolig.

Vedlikehold

Styret har en generell vedlikeholdsplikt av de bygningsmessige verdier i boligselskapet. Styrets vedlikeholdsplikt er beskrevet i Borettslagsloven § 5-17 og Eierseksjonsloven § 40. Manglende vedlikehold reduserer ofte sikkerheten. En god oversikt over gårdens tilstand er nødvendig for at styret skal kunne gjennomføre et godt vedlikehold. Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo har informasjon og råd til styrer. I tillegg kan de hjelpe til med tilstandsvurderinger i gamle bygårder. På internett ligger søknadsskjemaer til de som skal utbedre boliger eller gårdsrom:

Eiendoms og byfornyelsesetaten